This Day In History: 1919-04-30

Thomas Edward Pratt