This Day In History: 1916-07-23

Thomas Leonard Whitton